Presidential Traverse – White Mountains

Presidential Traverse in the White Mountains of New Hampshire.